Politika e Privatësisë dhe Cookie-ve

- Perfeti van Melle Czech Republic, (këtu e në vijim referuar si PVM) kujdeset për privatësinë tuaj dhe është e angazhuar për ta mbrojtur atë. Perfetti Van Melle mund të mbledhë informacion personal nga vizitorët e www.mentos-al.com

Kjo faqe interneti drejtohet nga PVM.

Kjo politikë e privatësisë përshkruan llojin e informacionit që mbledhim, dhe se si e përdorim dhe e mbrojmë atë.

Kjo politikë ju tregon se çfarë të bëni nëse nuk dëshironi që të dhënat tuaja personale të grumbullohen kur të vizitoni faqen tonë të internetit dhe si mund ta ndryshoni informacionin që na keni dhënë.

Kjo politikë e privatësisë nuk vlen për banderola, lotari dhe reklama të tjera ose promovime që mund të sponsorizojmë ose të marrim pjesë në faqet e internetit të zotëruara nga palë të treta.

Kontrolluesi i të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave i një përpunimi të tillë është Perfetti Van Melle i Republikes Ceke

Llojet e të dhënave personale të përpunuara

Të dhënat e lundrimit

Sistemet e bazuara në kompjuter dhe procedurat e programeve kompjuterike të përfshira në punën e kësaj faqeje, gjatë shërbimit të tyre normal, posedojnë disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave nënkuptohet në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Ky informacion nuk mblidhet për t'u lidhur me asnjë person të identifikuar, por, përmes proceseve dhe lidhjes me të dhënat në pronësi të palëve të treta, nga natyra e vet mund të çojë në identifikimin e përdoruesve. Në këtë kategori të të dhënave përfshihen adresat IP ose emrat e ruajtur në domenin e kompjuterëve të përdorur nga ata që hyjnë në faqen e internetit, adresat në simbolin URI (Identifikuesi i Burimeve Uniform) ​​ të burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metodën e përdorur për t’i përcjellë kërkesën serverit, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodin shifror që tregon gjendjen e përgjigjes së dhënë nga serveri (e mirë, gabim, etj.) dhe parametrave të tjerë të lidhur me sistemin operativ dhe strukturën dhe kushtet e kompjuterit të përdoruesit. Këto të dhëna përdoren vetëm për të marrë informacion statistikor anonim për përdorimin e faqes së internetit dhe për të kontrolluar performancën e tij të saktë dhe fshihet menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren për të hetuar përgjegjësitë, nëse ka ndonjë shkelje të përpunimit të të dhënave kundër internetit.

Të Dhënat Personale

Ne mund të mbledhim të dhëna personale. Të dhëna personale nënkupton informacione nga të cilat ju mund të identifikoheni personalisht.

Në mënyrë tipike, kjo përfshin emrin tuaj, adresën e rrugës, emrin e ekranit, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe informacionin e kartës së kreditit. Ne mund të mbledhim të dhëna të ofruara nga përdoruesit vetëm për t'u përgjigjur pyetjeve të ngritura dhe këto të dhëna do të trajtohen sipas kësaj politike dhe ligjeve në fuqi.

Të dhëna të siguruara vullnetarisht nga përdoruesi

Dërgimi opsional, i qartë dhe vullnetar i të dhënave personale nga përdoruesi në formularët e regjistrimit të pranishëm në këtë faqe nënkupton marrjen e mëvonshme të të dhënave të ofruara nga dërguesi. Këto të dhëna do të përpunohen nga PVM me qëllim të përgjigjes ndaj shërbimit të kërkuar dhe, nëse jepni pëlqimin tuaj, t’ju dërgojnë materiale informative dhe reklamuese me email.

Mbrojtja e fëmijëve

PVM-ja është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë e fëmijëve. Faqja është projektuar dhe e synuar për përdorim nga njerëz të moshës 16 vjeç e lart. Nëse jeni mbi moshën 16 vjeç, por nën moshën 18 vjeç, duhet të rishikoni kushtet e kësaj politike të privatësisë me ata që kanë përgjegjësinë prindërore për t'u siguruar që të dy i kuptoni ato. Megjithëse nuk jemi përgjegjës për përcaktimin e moshës së përdoruesve tanë, ne mund të kryejmë kontrolle verifikimi.

Nëse jeni nën 16 vjeç (kontrolloni kufirin në moshë me dispozitat e ligjit tuaj kombëtar), mos harroni se keni nevojë për autorizimin/miratimin e atyre që kanë përgjegjësinë prindërore për ta përdorur këtë faqe për të na kontaktuar me dërgimin e të dhënave tuaja personale.

Qëllimi i përpunimit

Ju vendosni vullnetarisht nëse dëshironi të na jepni të dhënat tuaja personale. Në disa raste, të dhënat personale kërkohen për të qenë në gjendje të kryeni funksione të caktuara. Në të gjithë faqen e internetit mund t'ju kërkohet të jepni të dhëna personale në mënyrë që të regjistroheni për tërheqje të çmimeve ose konkurse, të merrni informacione ose postime, të plotësoni një anketë ose të bëni një koment ose hetim. Në ato raste PVM përdor një dritare pop-up me informacion rreth përpunimit të të dhënave personale dhe një katror të madh për të marrë pëlqimin. Ju lutemi të jeni të sigurt se PVM-ja nuk do të mbledhë asnjë të dhënë personale përveç nëse ju jepni këtë informacion vullnetarisht.

Të dhënat tuaja personale përdoren nga PVM-ja për qëllimin e së cilës është mbledhur (p.sh. për t'iu përgjigjur kërkesës suaj, për të hyrë në një konkurs ose për të dërguar një mostër). Gjithashtu mund të përdoret nga ne për të përmirësuar produktet dhe faqet tona, për t'ju kontaktuar në lidhje me produkte dhe shërbime të tjera të cilat mund të jenë me interes për ju (duke përfshirë ato që mund të ofrojmë së bashku me kompani të tjera). Ne mund ta ndajmë atë ose ta kalojmë në kompani të tjera të grupit Perfetti Van Melle dhe palë të treta që mbështesin drejtpërdrejt aktivitetet e PVM-së dhe zhvillimin e faqes.

Ne mund të plotësojmë informacionin që na keni dhënë me informacione të tjera që mbajnë ose që marrim nga palët e treta. Ne e bëjmë këtë për qëllime marketingu për të ofruar produkte dhe shërbime më të synuara për të plotësuar nevojat tuaja.

Rregullimet e përpunimit

Është e rëndësishme të dihet se të dhënat personale përpunohen në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Të dhënat personale përpunohen nga PVM-ja ose nga një procesor i të dhënave i cili caktohet drejtpërdrejt nga PVM-ja, jo më shumë kohë se është e nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat ose më pas përpunuar.

Procedurat specifike të sigurisë mbahen për të parandaluar rrezikun e shkatërrimit ose humbjes së tyre, aksidentalisht apo jo, të qasjes së paautorizuar në të dhënat ose në operacionet e përpunimit që janë ose të paligjshme ose në kundërshtim me qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat. Në përputhje me ligjin, PVM-ja, në përputhje me standardet kryesore ndërkombëtare, ka marrë gjithashtu masa të mëtejshme të sigurisë për të minimizuar rreziqet në lidhje me konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave personale të mbledhura dhe të përpunuara.

Ndarja, komunikimi dhe shpërndarja e të dhënave

Të dhënat që mbledhim mund të transferohen ose t'u komunikohen kompanive të tjera të Grupit Perfetti Van Melle dhe palëve të treta që mbështesin drejtpërdrejt aktivitetet e PVM-së dhe zhvillimin e faqes. Në kohë, PVM-ja mban palët e treta për të përpunuar dhe analizuar të dhënat. Përveç rasteve të përmendura, të dhënat nuk do të zbulohen as t'i jepen askujt, përveç nëse kjo është në përputhje me detyrimet kontraktuale dhe ligjore ose përdoruesit kanë dhënë pëlqimin e tyre.

PVM-ja dhe të dhënat e Procesorëve të palëve të treta të saj do të transferojnë dhe përpunojnë të dhënat tuaja personale duke marrë masat e duhura për të ruajtur sigurinë personale.

Të drejtat e të dhënave të subjektit 

PVM-ja informon përdoruesin se ai/ajo ka të drejtë të kërkojë qasje dhe korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të tij/të saj personale, kufizimin ose kundërshtimin e përpunimit, si dhe të drejtën për transportueshmëri të të dhënave ose të tërheqë pëlqimin e dhënë duke i adresuar PVM-së një komunikim me shkrim për Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Prage, Republika Ceke (përfshini të dhënat dhe adresën e kompanisë PVM) ose dërgoni një email tek pvmdpo@it.pvmgrp.com për Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave, duke siguruar gjithmonë një kopje të dokumentit të identifikimit ose ndonjë dokumenti tjetër që vërteton atë.

PVM-ja i rezervon vetes të drejtën për të verifikuar në çdo kohë vërtetësinë e të dhënave personale të ofruara nga pjesëmarrësi, si dhe moshave dhe identitetit të fituesve përpara se të vazhdojë me dorëzimin e shpërblimeve.

Cookie-t

Cookie-t janë skedarë teksti të vendosura në diskun hard drive të kompjuterit tuaj nga një server faqeje interneti. Perfetti Van Melle përdor cookie-t për t'i bërë faqet tona më të lehta për t'u përdorur dhe për të përshtatur më mirë faqet dhe produktet tona për interesat dhe nevojat tuaja. Cookie-t mund të përdoren gjithashtu për të ndihmuar në përshpejtimin e aktiviteteve tuaja në të ardhmen në faqen tonë. Për shembull, një faqe mund të dallojë që ju keni dhënë të dhënat personale dhe nuk kërkon më të njëjtin informacion për herë të dytë.

Gjithashtu mund të përdorim cookie-t për të mbledhur informacione rreth kompjuterit tuaj, si p.sh. adresa juaj IP (një numër i caktuar për kompjuterin tuaj sa herë që lundroni në internet) ose llojin e browser-it të internetit ose sistemit operativ që po përdorni, dhe lidheni këtë me të dhënat tuaja personale. Kjo është për t’u siguruar që faqet tona paraqesin përvojën më të mirë në internet për ju, dhe janë burime efikase informacioni.

Për ruajtjen e këtyre cookie-ve Perfetti Van Melle përdor një dritare pop-up me informacion rreth cookie-ve dhe një katror të madhe për të marrë pëlqimin. Ju gjithashtu mund të çaktivizoni cookie-t në cilësimet e browser-it tuaj. Refuzimi i cookie-ve në faqen që ju hyni mund t’ju pengojë të vizitoni zona të caktuara të faqes ose për të marrë informacione të personalizuara kur vizitoni faqen. 

Google analytics 

Faqet e internetit mund të përdorin mjete analitike të internetit, të tilla si Google Analytics dhe/ose Unica, për të përcjellë ndërveprimet tuaja me një faqe dhe për të ruajtur informacione, të tilla si koha kur e keni vizituar, nëse e keni vizituar atë përpara dhe se çfarë faqe ju ka referuar për ta vizituar. Statistikat e matjes së faqes mund të përdoren për të personalizuar përvojën tuaj në faqen e internetit, si dhe për të vlerësuar, në mënyrë anonime dhe në tërësi, statistikat mbi aktivitetin e internetit. Ne përdorim këtë informacion për të matur efektivitetin e pranisë sonë në internet dhe për të përpiluar raporte statistikore.

Ku përdorim Google Analytics, mund ta ndajmë këtë informacion me Google për të ndihmuar Google të përmirësojë produktet dhe shërbimet e tij. As ne, as Google nuk do të përdorë (ose nuk do të autorizojë asnjë palë të tretë të përdorë) këtë mjet për të gjurmuar apo mbledhur të dhëna personale për ju ose për të lidhur informacionin tuaj personal me të dhënat e Google Analytics.

Pixel tags (etiketimet piksela)

Disa nga faqet që vizitoni mund të mbledhin informacion përmes përdorimit të pikselave (të quajtur edhe gife të qarta [clear gifs]) që mund të ndahen me palët e treta që mbështesin drejtpërdrejt aktivitetet promocionale të PVM-së dhe zhvillimin e faqes. Për shembull, informacionet e përdorimit të internetit në lidhje me vizitorët në faqet tona të internetit mund të ndahen me agjencinë tonë të reklamave të palëve të treta për të synuar më mirë reklamat e banderolave në faqet e internetit të PVM-së. Informacioni i mbledhur përmes përdorimit të këtyre pikselave megjithatë nuk është personalisht i identifikueshëm, edhe pse mund të lidhet me të dhënat tuaja personale.

Ndryshime në politikën aktuale të privatësisë

PVM kontrollon rregullisht privatësinë dhe sigurinë e tij dhe, nëse është e nevojshme, e shqyrton atë në përputhje me ndryshimet e paraqitura me ligj, organizatë, apo të nxitur nga evolucioni teknologjik. Çdo ndryshim në politikën e lartpërmendur do të postohet në këtë faqe.